Personuppgiftsansvarig

IT Resource i Årjäng AB, Org. nr. 556663-7616 ansvarar för de kunduppgifter som behandlas.

IT Resources insamlande av personuppgifter

Målet med IT Resource ABs (hädanefter “IT Resource”, “vi”) hantering av personuppgifter är att inte samla in mer data än nödvändigt för att kunna leverera sina tjänster.
Insamlandet syftar till att ge möjlighet till fakturering, support samt att kunna kontakta berörda användare med information.
Avseende försäljning till privatpersoner så är behandlingen av personuppgifter nödvändig för att ett avtal med den registrerade ska kunna ingås eller fullgöras.
Avseende försäljning till företag eller organisationer så är behandlingen av personuppgifter
nödvändig med hänsyn till det berättigade intresset att tjänsten/produkten ska kunna levereras till de registrerade vilka företagskunden lämnat uppgifter om. Utöver detta så är behandlingen av personuppgifter kring kontaktpersoner hos företag nödvändig med hänsyn till det berättigade intresset att IT Resource ska kunna komma i kontakt med företagskunden.
Vi behandlar också personuppgifter för att med hänsyn till det berättigade intresset att kunna lämna information om erbjudna tjänster/produkter till kunder.
Personuppgifter för behandling samlas i huvudsak in från den registrerade själv.
Även kreditupplysning förekomma.

Vad klassas som personuppgifter?

Alla uppgifter som kan användas för att identifiera en fysisk person klassas som personuppgifter,
detta innefattar bland annat:
• Adress
• E-post
• Telefonnummer
• Personnummer
• IP-adresser

Cookies

När man besöker en webbplats så lagras en liten textfil som innehåller information, en s.k. cookie, på besökarens dator. Cookies används för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten. Statistiken ses bara som siffror och kopplas inte ihop med personuppgifter. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011, skall alla som besöker webbsidor informeras om vad cookies används till och samtycka till att man får använda dessa. Vi använder cookies. Man kan själv bestämma om man vill acceptera cookies eller inte. Detta går att ställa in i webbläsaren.

Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av webbplatsen. Google Analytics genererar statistik och annan information om webbplatsanvändningen med hjälp av cookies som sparas på användarnas datorer. Den information som genereras kring vår hemsida används för att skapa rapporter om användningen av webbplatsen. Google lagrar denna information.
Google´s sekretesspolicy finns på: https://www.google.com/privacypolicy.html.

Våra betalningstjänst-leverantörer kan också sända dig cookies.

Begränsat ansvar

IT Resource ansvarar för säkerheten och hanteringen av personuppgifter i sina egna system och plattformar. IT Resource ikläder sig inget ansvar, och kan inte under några som helst omständigheter hållas ansvarig, för system, applikationer, kod eller liknande som användare, kunder, återförsäljare eller partners nyttjar. IT Resource kan heller inte hållas ansvarig för system, kod, applikation eller liknande som levereras av tredje part.

Hantering av personuppgifter

Transferrering

Alla typer av känslig data, inklusive personuppgifter, får endast skickas över krypterad länk. Om möjligt ska personuppgifterna i sig lösenordsskyddas eller krypteras i samband med transferreringen.

Lagring

Alla personuppgifter skall lagras i säker form dit endast behörig personal, återförsäljare, kunden själv eller personer som kunden gett tillträde har tillgång.

Destruering av komponenter

I de fall utrustning med datalagrande förmåga utrangeras så sker detta via miljömässigt korrekt destruktion och mot destruktionsintyg.

Vem kan vi lämna ut dina personuppgifter till?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra leverantörer eller tillverkare som behöver dina kontaktuppgifter för att hantera användarkonton, cloud-tjänster, licenser, leveranser (t.ex.fraktbolag), support m.m.

Tredje part för säkerhetsändamål eller andra berättigade ändamål.

Vi kan också lämna ut personuppgifter till tredje part om vi har skälig anledning att tro att detta är nödvändigt:

  • För att uppfylla giltiga rättsliga förpliktelser som att svara på stämningsansökningar, fullgöra domstolsförelägganden eller efterkomma tillstånd till husrannsakan och i övrigt såsom tillåts enligt lag.
 
  • För att skydda våra rättigheter eller tillgångar som tillhör oss eller våra kunders eller anställdas säkerhet.
 
  • För att förebygga missbruk eller bedräglig, skadlig, obehörig eller olaglig användning av våra tjänster samt för att skydda vårt nätverk och våra tjänster, enheter och användare från sådan användning.
 
  • För att framställa eller försvara oss mot klagomål eller rättsanspråk i domstol, administrativa eller andra förfaranden.
 
  • För att fastställa kreditrisk, för rapporteringsändamål och för att erhålla betalning för våra tjänster.
 
 • Till utomstående revisorer och tillsynsmyndigheter.


Tredjepartsleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss, såsom att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (exempelvis datalagring), hantera betalningslösningar, tillhandahålla tjänster till våra kunder, samla in skuldbedömningar, förbättra uppgifter, behandla kundförfrågningar samt genomföra annan statistisk analys. Tredjepartsleverantörerna har tillgång till dina personuppgifter när de utför dessa tjänster, men har endast rätt att behandla dem på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål som beskrivs ovan under rubriken ”Insamlande av personuppgifter?” Vi raderar dem sedan på ett säkert sätt eller, i vissa fall, anonymiserar dem. Vi genomför regelbundet kontroller för att fastställa när personuppgifter ska raderas. Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål kommer den tid som dina uppgifter faktiskt sparas att variera beroende på omständigheterna.

Användare och kunders rättigheter

Förutom nedan listade rättigheter så har också en den registrerade en rätt att:
• när som helst invända mot behandling som utförs i marknadsföringssyfte – den behandlingen då ska upphöra.
• när som helst invända mot behandling som utförs av personuppgifter tillhörande kontaktpersoner hos företag eller anställda på ett företag till vilket en tjänst/produkt levereras – den behandlingen ska då upphöra om inte IT Resource kan visa på tvingande berättigande skäl för behandlingen.
• begära att personuppgifterna inte behandlas på annat sätt än lagring under tiden IT Resource undersöker deras korrekthet.
• få information om vilka personuppgifter som behandlas om en samt hur de behandlas.

Dataportabilitet

Alla användare kan när som helst begära ut en kopia på samtliga sina personuppgifter hos IT Resource.

Rätten att bli glömd

En användare kan när som helst begära att bli borttagen ur samtliga IT Resource system och tredjepartssystem.
För att en begäran ska kunna verkställas krävs att kunden inte har några
aktiva tjänster och att slutfaktura har betalats på tidigare använda tjänster. Uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål omfattas inte av detta.

Möjlighet att korrigera och ändra uppgifter

En kund och användare har möjlighet att få sina uppgifter korrigerade, detta genom att kontakta oss.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Kunder har möjlighet att teckna separata personuppgiftsbiträdesavtal med IT Resource AB. Detta avser endast företag och ej privatpersoner.

Incidenthantering

Rutin vid bekräftad eller misstänkt incident

Vid blotta misstanke om att personuppgifter läckt eller befaras kommit i orätta händer skall detta meddelas till personuppgiftsansvarig. Om det befaras att läckage eller attack pågår så äger var person inom IT Resource rätt att stänga ned systemet för att förhindra att känslig data eller personuppgifter når orätta händer och inom 72 timmar meddela tillsynsmyndighet samt polisanmäla händelsen.

Om incidenten bedöms medföra en risk för de registrerades rättigheter eller friheter ska
personuppgiftsansvarig eller VD meddela berörda registrerade.

Övrigt

Genom att använda IT Resource tjänster/köpa våra produkter så godkänner du denna integritetspolicy.

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för sekretesspolicy och praxis för tredje parts webbplatser.

Denna policy kan komma att ändras över tid, dessa ändringar kommer då att publiceras här.

Funderar du på något gällande denna policy så är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

   

Kontaktinformation

IT Resource AB
Industrivägen 4
670 10 Töcksfors

E-Post: [email protected]
Telefon: 0573-12294
Telefontider: Mån-Fre 08-17